www.givelo.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ VČETNĚ DEFINICE POJMŮ

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti The Goodies s.r.o., IČO 050 01 684, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zaspané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256877 (dále jen „Prodávající“) tvoří v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Objednatelem“) dále specifikovanou v těchto VOP (dále jen „Kupní smlouva“), a upravují tak vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírané Kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.givelo.cz (dále jen „E-shop Givelo“).
 • Provozovna Prodávajícího pro účely E-shop Givelo je na adrese Jinonická 80, Praha 5-Košíře, 15000 (dále jen „Provozovna“).
 • E-shop Givelo nabízí produkty Prodávajícího, kterými jsou nejrůznější druhy květin a další dárkové předměty (dále jen „Zboží“).
 • Prostřednictvím E-shopu Givelo si Objednatel může závazně objednat požadované Zboží, a to vytvořením objednávky prostřednictvím vyplnění údajů do příslušného formuláře uveřejněného Prodávajícím v E-shopu Givelo (dále jen „Objednávka“).
 • Prodávající prostřednictvím svého smluvního partnera (dále jen „Kurýr“) pro Objednatele zajišťuje rovněž přepravu a dodání Zboží, a to i třetí osobě odlišné od Objednatele a označené Objednatelem v Objednávce (dále jen „Příjemce“), to vše za cenu sjednanou v Kupní smlouvě.
 • E-shop Givelo umožňuje Objednateli vybírat Zboží zejména:

- dle druhu květin;
- dle barvy květin;
- dle velikosti kytice;
- dle příležitosti, na kterou je kytice či dárkové zboží pořizováno;
- dle místa, kam bude kytice či dárkové zboží doručováno;

přičemž Objednatel si v Objednávce zvolí konkrétní zboží, o jeho koupi má zájem (dále též jen „Zboží“).

 • VOP se vztahují na všechny Objednatele Prodávajícího s výjimkou právnických a podnikajících fyzických osob jednajících v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání od VOP mohou být mezi Prodávajícím a Objednatelem výslovně sjednána v Kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání Kupní smlouvy přednost před ujednáními obsaženými ve VOP. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 • VOP mohou být Prodávajícím měněny, přičemž změna VOP nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na E-shopu Givelo. Objednatel bere tuto skutečnost na vědomí a uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím ji potvrzuje. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé na základě předchozího, nezměněného znění VOP po dobu jejich účinnosti.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Každý Objednatel, který má zájem v rámci E-shopu Givelo vytvořit u Prodávajícího závaznou Objednávku za účelem uzavření Kupní smlouvy a nákupu Zboží, musí v E-shopu Givelo zadat do příslušného formuláře své jméno, příjmení, e-mailového a telefonického spojení a adresu pro doručení Zboží.
 • Pokud Objednatel bude po Prodávajícím požadovat, aby doručil Zboží Příjemci, je povinen v E-shopu Givelo ve formuláři rovněž vyplnit jméno, příjmení, adresu doručení a telefonní číslo Příjemce. Ve formuláři v kolence nazvané „Vzkaz pro příjemce“ může Objednatel rovněž vyplnit vzkaz, který chce, aby byl Objednatelem doručen Příjemci spolu se Zbožím.
 • Na základě registrace provedené Objednatelem v E-shopu Givelo vyplněním údajů požadovaných Prodávajícím (tj. jméno, příjmení, adresa doručení, e-mailová adresa a telefonní kontakt) může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Účet“). Ze svého Účtu může Objednatel zadávat Objednávky požadovaného Zboží bez toho, aby musel opakovaně vyplňovat své identifikační údaje.
 • Přístup Objednatele k Účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si Objednatel zvolí při registraci a zřízení Účtu. Objednatel je plně odpovědný za veškerá právní jednání učiněná prostřednictvím jeho Účtu, a proto je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu. Bude-li prostřednictvím Účtu učiněna Objednávka jinou osobu nežli Objednatelem o jehož Účet se jedná, platí, že Objednávku učinil Objednatel.
 • Při tvorbě Objednávky stejně jako při registraci a vytvoření Účtu se Objednatel zavazuje bez výjimky uvádět výlučně správné a pravdivé údaje. Současně se Objednatel zavazuje své údaje uvedené v Účtu v případě jejich změny aktualizovat. Prodávající vychází v dobré víře z předpokladu správnosti a úplnosti Objednatelem uvedených údajů v E-shopu Givelo.
 • Prodávající Účet Objednatele zruší, a to na základě písemné žádosti Objednatele požadující zrušení Účtu. Prodávající si dále vyhrazuje právo jednostranně zrušit Účet Objednatele, pokud Objednatel svůj Účet déle než jeden rok nevyužívá, nebo v případě, že Objednatel poruší povinnosti plynoucí mu z VOP anebo z Kupní smlouvy, případně se vůči Prodávajícímu dopustil jiného jednání rozporného s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy.
 • Objednatel bere na vědomí, že jeho Účet nemusí být na E-shopu Givelo dostupný nepřetržitě, a to zejména, nikoliv však výlučně, s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popřípadě s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

KUPNÍ SMOUVA

 • Za účelem nakoupení Zboží od Prodávajícího v E-shopu Givelo Objednatel vybere Zboží a vyplní všechny údaje požadované Prodávajícím v Objednávce, případně vytvoří Objednávku prostřednictvím svého Účtu.
 • Vytvořením Objednávky v E-shopu Givelo Objednatel vyjadřuje svůj souhlas a vůli uzavřít Kupní smlouvu na dodání Vybraného Zboží do místa doručení uvedeného v Objednávce.
 • Před finálním odesláním Objednávky Prodávajícímu je Objednatel povinen pozorně zkontrolovat veškeré údaje uvedené v Objednávce. Objednávku Objednatel závazně potvrdí a odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené Objednatelem v Objednávce jsou Prodávajícím bez dalšího považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky její obdržení Objednateli potvrdí automaticky generovanou elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Účtu či v Objednávce (dále jen „E-mailová adresa Objednatele“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v souvislosti s Objednávkou kontaktovat Objednatele, a to prostřednictvím E-mailové adresy Objednatele či telefonicky.
 • Kupní smlouva je mezi Objednatelem a Prodávajícím závazně uzavřena potvrzením Objednávky Prodávajícím Objednateli, k němuž dojde odesláním potvrzení Prodávajícího na E-mailovou adresu Objednatele.
 • Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím. Náklady Objednatele vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Objednatel sám.
 • V E-shopu Givelo jsou u Zboží uvedeny ceny, a to bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zobrazené ceny v E-shopu Givelo zůstávají v platnosti po celou dobu jejich zobrazení v E-shopu Givelo, přičemž platí, že pro Objednatele je závazná cena Zboží potvrzená Prodávajícím v Objednávce, ke které bude Prodávajícím přičteno DPH v zákonné výši dle platných a účinných právních předpisů v době uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Cena Zboží“) Prodávající je oprávněn uzavřít Kupní smlouvu za zcela individuálních podmínek sjednaných s konkrétním Objednatelem.
 • K Ceně Zboží budou Prodávajícím připočteny případně náklady spojené s dodáním Zboží dle zvoleného způsobu dodání Zboží Objednatelem v Objednávce.
 • Prodávající si vzhledem k druhu nabízeného Zboží (sezónnost některých květin, závislost na dovozu některých květin ze zahraničí) vyhrazuje možnost bez souhlasu Objednatele změnit druh nebo barvu Objednatelem objednaného Zboží do výše 20 % z celkového množství oproti fotografii umístěné v E-shopu Givelo.
 • V případě nutné změny Zboží ve vyšším rozsahu než je uveden v bodě 3.9. VOP, Prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje Objednatele. V případě, že v přiměřené lhůtě nedojde k dohodě o změně Objednávky, jsou Objednatel i Prodávající oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Sjednanou kupní cenu (kterou tvoří Cena Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží zvýšené o DPH v souladu s platnými právními předpisy, dále jen „Kupní cena“) může Objednatel Prodávajícímu zaplatit jedním z níže uvedených způsobu zvolených Objednatelem v Objednávce:

- v Provozovně v hotovosti / platební kartou;
- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;
- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému.

 • V případě, že Objednatel Prodávajícímu zaplatí sjednanou Kupní cenu bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, zavazuje se Prodávajícímu zaslat potvrzení o provedené platbě na e-mailovou adresu Prodávajícího podpora@givelo.cz, nebo musí Kupní cenu zaplatit den před požadovaným dnem realizace Objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit sjednanou Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 • Prodávající ke každé zaplacené Objednávce Objednatelem v souladu s Kupní smlouvou vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Objednateli po uhrazení sjednané Kupní ceny Objednatelem a pošle ji Objednateli elektronicky na E-mailovou adresu Objednatele.
 • Případné slevy Zboží nabízené Prodávajícím není možné vzájemně kombinovat, nebude-li Prodávajícím výslovně uvedeno jinak.

DODACÍ PODMÍNKY

 • Objednatel zvolí způsob dodání Zboží v Objednávce, přičemž může zvolit osobní odběr Zboží v Provozovně nebo dodání Zboží Kurýrem na adresu uvedenou v Objednávce.
 • Pokud Objednatel zvolí osobní odběr Zboží v Provozovně, může si Zboží vyzvednout v otevírací době uvedené v Eshopu Givelo, pokud nebude Prodávajícím a Objednatelem výslovně dohodnuto jinak.
 • Pokud si Objednatel zvolí dodání Zboží Kurýrem, bude ke Kupní cena Prodávajícím zvýšena také o cenu Kurýra v částce stanovené v E-shopu Givelo.
 • Zboží bude Kurýrem dodáno na místo určené Objednatelem v Objednávce.
 • Kurýr dodá Zboží Příjemci v termínu stanoveném Objednatelem v Objednávce.
 • Totožnost Příjemce není Kurýr povinen ověřovat. Pokud se Příjemce ve stanoveném termínu na určeném místě nenachází, dohodne se Kurýr o dodání Zboží s Objednatelem, případně vrátí Zboží do Provozovny.
 • V případě, že Kurýr nemohl předat Zboží Příjemci ani náhradnímu příjemci ve smyslu předchozího bodu VOP, kontaktuje Kurýr Objednatele telefonicky za účelem ujednání dalšího postupu. Pokud se Kurýr z důvodů na straně Objednatele s Objednatelem nespojí nebo se spolu nedohodnou na dalším postupu, dopraví Kurýr Zboží zpět do Provozovny.
 • Pokud bude Objednatel po Prodávajícím či Kurýrovi požadovat opětovné dodání Zboží, je toto opětovné dodání Zboží zpoplatněno částkou uvedenou na E-shopu Givelo, přičemž Prodávající je v případě neúspěchu prvního opakovaného dodání Zboží oprávněn další opakované dodání odmítnout a odkázat Objednatele na osobní odběr Zboží v Provozovně.
 • V případě, že se Zboží na základě bodů 5.6. a 5.7. VOP nachází v Provozovně, je Objednatel povinen se do Provozovny v otevíracích hodinách bez zbytečného odkladu dostavit a Zboží si od Prodávajícího osobně převzít, případně převzetím pověřit třetí osobu a o Prodávajícího o tomto e-mailem či telefonicky informovat. Pokud tak Objednatel neučiní, je Prodávající oprávněn Zboží po uplynutí jeho expirační doby zničit, a to bez nároku Objednatele na jakoukoliv náhradu či nároku na vrácení Kupní ceny. Pro účely tohoto ustanovení se expirační dobou jakýchkoli květin rozumí doba 5 dní.

 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Prodávající není vůči Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 • Jakékoli zprávy Objednatele či případné stížnosti mohou být Objednatelem zaslány Prodávajícímu k vyřízení na e-mailovou adresu Prodávajícího podpora@givelo.cz. Odpověď na zprávu Objednatele či vyřízení stížnosti Objednatele odešle Prodávající na E-mailovou adresu Objednatele.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je při řešení sporů mezi Prodávajícím a Objednatelem z Kupní smlouvy rovněž možné využít.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Objednatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

VADY ZBOŽÍ

 • V případě osobního převzetí Zboží je Objednatel povinen Zboží řádně prohlédnout a případně zjištěné vady ihned v Provozovně u Prodávajícího uplatnit. V takovém případě, jestliže Zboží při převzetí skutečně trpí vadami, se Prodávající zavazuje k jejich odstranění, a to zejména formou výměny Zboží, a to buď jako celku, nebo jeho části (např. výměna zlomené květiny).
 • V případě doručení Zboží Kurýrem je Příjemce povinen Zboží při převzetí řádně prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Objednatel bere výslovně na vědomí, že běžné vadnutí květin není skrytou vadou Zboží. Jakékoli jiné skryté vady Zboží je Objednatel, případně Příjemce, povinen Prodávajícímu sdělit neprodleně poté, co je zjistí, a to telefonicky nebo e-mailem. Pokud jsou Objednatelem nebo Příjemcem převzatým Zbožím květiny, je Objednatel nebo Příjemce pro případně úspěšné uplatnění svého nároku povinen skrytou vadu oznámit nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží. V případě zjištění existence skrytých vad Prodávajícím budou nároky Objednatele nebo Příjemce uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z Kupní ceny nebo výměny Zboží či jeho části. Pro případnou výměnu Zboží platí, že bude provedena na náklady Prodávajícího, a to včetně dopravy a bez zbytečného odkladu.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a e) OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy u Zboží, které bylo upraveno podle přání Objednatele stejně, jako u Zboží které podléhá rychlé zkáze (např. květiny).
 • Pokud se nejedná o Zboží, na které se vztahuje bod 8.1. VOP, je Objednatel oprávněn dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) OZ od Kupní Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží Příjemcem.
 • V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupní smlouva zaniká a Objednatel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním Zboží Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu (jako poštovné, balné apod.) nese v plné výši Objednatel. Prodávající vrátí Objednateli uhrazenou Cenu Zboží bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného Zboží Objednatelem. V případě dodání Zboží prostřednictvím Kurýra vrátí Prodávající Objednateli ve smyslu ust. § 1832 odst. 2 OZ pouze Cenu Zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání Zboží je jeho osobní převzetí Objednatelem v Provozovně, které je zdarma. Prodávající je oprávněn proti nároku Objednatele na vrácení Ceny Zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody, jež mu byla způsobena Objednatelem vrácením Zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že údaje vtahující se ke Zboží nebo k Ceně Zboží uvedené v Eshopu Givelo byly bez vědomí Prodávajícího třetí osobou změněny, nebo pokud zásoby Prodávajícího neumožňují řádné splnění Kupní smlouvy a těchto VOP.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Objednatel bere na vědomí a akceptací těchto VOP dobrovolně souhlasí s tím, aby Prodávající ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval osobní údaje Objednatele v rozsahu Objednávky nebo registrace za účelem zřízení Účtu, a to za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a vedení Účtu Prodávajícím, a to minimálně po dobu účinnosti Kupní smlouvy nebo trvání Účtu Objednatele a maximálně po dobu 5 let ode dne uzavření Kupní smlouvy.
 • Objednatel rovněž souhlasí, pokud tuto možnost výslovně Prodávajícímu neodmítne, aby Prodávající zpracovával jeho osobní údaje za účelem zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícího, zejména o Zboží nabízeném Prodávajícím Objednateli. Souhlas Objednatele se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto bodu VOP není podmínkou uzavření Kupní smlouvy.
 • Objednatel uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje Prodávajícímu jsou přesné, a že byl řádně Prodávajícím poučen o způsobu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů Prodávajícím.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení Prodávajícího souvisejících se Zbožím, stejně jako dalších obchodních sdělení Prodávajícího na E-mailovou adresu Objednatele.
 • Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že nákup na E-shopu Givelo je možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Objednatel akceptací těchto VOP bere na vědomí, že všechny fotografie v E-shopu Givelo jsou ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, autorskými díly a Prodávající je připraven tyto fotografie jako autorská díla chránit a případně podniknout veškeré právní kroky, pokud by s nimi bylo neoprávněně nakládáno.
 • Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude se takový účinek vztahovat pouze na dotčené ustanovení a pouze v rozsahu takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti, bez toho, že by mělo jakýkoli vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP či Kupní smlouvy platným, účinným a vymahatelným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou VOP či Kupní smlouvy dotčen nebo byl dotčen v co nejmenší míře.
 • Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany Kupní smlouvy sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem.
 • Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě po dobu 5 let.
 • Objednatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené.