www.givelo.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ VČETNĚ DEFINICE POJMŮ

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti The Goodies s.r.o., IČO 050 01 684, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256877 (dále jen „Prodávající“) tvoří v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Objednatelem“) dále specifikovanou v těchto VOP (dále jen „Kupní smlouva“), a upravují tak vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírané Kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.givelo.cz (dále jen „E-shop Givelo“).
 • Provozovna Prodávajícího pro účely E-shopu Givelo je na adrese Jinonická 80, Praha 5-Košíře, 15000 (dále jen „Provozovna“).
 • E-shop Givelo nabízí produkty Prodávajícího, kterými jsou nejrůznější druhy květin a další dárkové předměty (dále jen „Zboží“).
 • Prostřednictvím E-shopu Givelo si Objednatel může závazně objednat požadované Zboží, a to vytvořením objednávky prostřednictvím vyplnění údajů do příslušného objednávkového formuláře v E-shopu Givelo (dále jen „Objednávka“).
 • Prodávající prostřednictvím svého smluvního partnera (dále jen „Kurýr“) pro Objednatele zajišťuje rovněž přepravu a dodání Zboží, a to i třetí osobě odlišné od Objednatele a označené Objednatelem v Objednávce (dále jen „Příjemce“), to vše za cenu sjednanou v Kupní smlouvě.
 • E-shop Givelo umožňuje Objednateli vybírat Zboží zejména:

- dle druhu květin;
- dle barvy květin;
- dle velikosti kytice;
- dle příležitosti, na kterou je kytice či dárkové zboží pořizováno;
- dle místa, kam bude kytice či dárkové zboží doručováno;

přičemž Objednatel si v Objednávce zvolí konkrétní Zboží, o jeho koupi má zájem.

 • VOP se vztahují na všechny Objednatele Prodávajícího s výjimkou právnických a podnikajících fyzických osob jednajících v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání od VOP mohou být mezi Prodávajícím a Objednatelem výslovně sjednána v Kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání Kupní smlouvy přednost před ujednáními obsaženými ve VOP. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 • VOP mohou být Prodávajícím jednostranně měněny, přičemž změna VOP nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na E-shopu Givelo. Objednatel bere tuto skutečnost na vědomí a uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím ji potvrzuje. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé na základě předchozího, nezměněného znění VOP po dobu jejich účinnosti.UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Každý Objednatel, který má zájem v rámci E-shopu Givelo vytvořit u Prodávajícího závaznou Objednávku za účelem uzavření Kupní smlouvy a nákupu Zboží, provede na webové stránce E-shopu Givelo svou registraci způsobem uvedeným dále v těchto VOP a vytvoří tak svůj uživatelský účet (dále jen „Účet“), prostřednictvím kterého může Objednatel Zboží objednávat, aniž by musel při každé další Objednávce vyplňovat opakovaně své identifikační údaje. Každý Objednatel může mít zřízen pouze 1 (jeden) uživatelský Účet.
 • Pro registraci Účtu je třeba
 1. zadat do příslušného formuláře své jméno, příjmení, e-mailové a telefonické spojení a adresu pro doručení Zboží; a
 2. potvrdit souhlas s VOP a Zásadami ochrany osobních údajů, vše v platném a účinném znění, resp. potvrdit souhlas s právy a povinnostmi z těchto dokumentů vyplývající.
 • Na základě registrace provedené Objednatelem v E-shopu Givelo v souladu s výše uvedeným bodem těchto VOP může Objednatel přistupovat do svého uživatelského Účtu. Ze svého Učtu může Objednatel zadávat Objednávky požadovaných Produktů bez opětovného zadávání identifikačních údajů a využívat veškerých výhod spojených s vytvořením uživatelského Účtu.
 • Pokud Objednatel bude po Prodávajícím požadovat, aby doručil Zboží Příjemci, je povinen v E-shopu Givelo ve formuláři rovněž vyplnit jméno, příjmení, adresu doručení a telefonní číslo Příjemce. Ve formuláři v kolonce nazvané „Vzkaz pro příjemce“ může Objednatel rovněž vyplnit vzkaz, který chce, aby byl Objednatelem doručen Příjemci spolu se Zbožím.
 • Přístup Objednatele k Účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si Objednatel zvolí při registraci a zřízení Účtu. Objednatel je plně odpovědný za veškerá právní jednání učiněná prostřednictvím jeho Účtu, a proto je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu. Bude-li prostřednictvím Účtu učiněna Objednávka jinou osobu nežli Objednatelem, o jehož Účet se jedná, platí, že Objednávku učinil Objednatel.
 • Při tvorbě Objednávky stejně jako při registraci a vytvoření Účtu se Objednatel zavazuje bez výjimky uvádět výlučně správné a pravdivé údaje. Současně se Objednatel zavazuje své údaje uvedené v rámci uživatelského Účtu v případě jejich změny aktualizovat. Prodávající vychází v dobré víře z předpokladu správnosti a úplnosti Objednatelem uvedených údajů v E-shopu Givelo.
 • Prodávající Účet Objednatele zruší, a to na základě písemné žádosti Objednatele požadující zrušení Účtu. Prodávající si dále vyhrazuje právo jednostranně zrušit Účet Objednatele, pokud Objednatel svůj Účet déle než jeden rok nevyužívá, nebo v případě, že Objednatel poruší povinnosti plynoucí mu z VOP anebo z Kupní smlouvy, případně se vůči Prodávajícímu dopustil jiného jednání rozporného s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy.
 • Objednatel bere na vědomí, že jeho Účet nemusí být na E-shopu Givelo dostupný nepřetržitě, a to zejména, nikoliv však výlučně, s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popřípadě s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

KUPNÍ SMOUVA

 • Za účelem zakoupení Zboží od Prodávajícího v E-shopu Givelo Objednatel vytvoří Objednávku prostřednictvím svého uživatelského Účtu, případně může objednat Zboží i bez založení uživatelského Účtu přímo z webového rozhraní E-shopu Givelo. K uskutečnění Objednávky je vždy třeba zvolit požadované Zboží, o jehož koupi má Objednatel zájem, vyplnit všechny údaje požadované Prodávajícím v Objednávce a u každé jednotlivé Objednávky potvrdit souhlas s VOP a dále dle uvážení Objednatele i se Zásadami ochrany osobních údajů, v platném a účinném znění ke dni vytvoření Objednávky, a to zaškrtnutím příslušných políček.
 • Vytvořením Objednávky v E-shopu Givelo Objednatel vyjadřuje svůj souhlas a vůli uzavřít Kupní smlouvu na dodání Vybraného Zboží do místa doručení uvedeného v Objednávce.
 • Před finálním odesláním Objednávky Prodávajícímu je Objednatel povinen pozorně zkontrolovat veškeré údaje uvedené v Objednávce. Objednávka obsahuje zejména údaje o (a) objednávaném Zboží, (b) Ceně Zboží včetně zvoleného způsobu úhrady Ceny Zboží, (c) způsobu doručení Zboží a o nákladech spojených s doručením Zboží, d) platném a účinném znění VOP a Zásad ochrany osobních údajů ke dni vytvoření Objednávky. Není-li některý údaj vložený Objednatelem správný, Objednatel se zavazuje takový chybně zadaný údaj opravit.
 • Objednávku Objednatel závazně potvrdí a odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené Objednatelem v Objednávce jsou Prodávajícím bez dalšího považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky její obdržení Objednateli potvrdí automaticky generovanou elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Účtu či v Objednávce (dále jen „E-mailová adresa Objednatele“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v souvislosti s Objednávkou kontaktovat Objednatele, a to prostřednictvím E-mailové adresy Objednatele či telefonicky.
 • Kupní smlouva je mezi Objednatelem a Prodávajícím závazně uzavřena potvrzením Objednávky Prodávajícím Objednateli, k němuž dojde odesláním potvrzení Prodávajícího na E-mailovou adresu Objednatele.
 • Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím. Náklady Objednatele vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Objednatel sám.
 • V E-shopu Givelo jsou u Zboží uvedeny ceny, a to bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zobrazené ceny v E-shopu Givelo zůstávají v platnosti po celou dobu jejich zobrazení v E-shopu Givelo, přičemž platí, že pro Objednatele je závazná cena Zboží potvrzená Prodávajícím v Objednávce, ke které bude Prodávajícím přičteno DPH v zákonné výši dle platných a účinných právních předpisů v době uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Cena Zboží“). Prodávající je oprávněn uzavřít Kupní smlouvu za zcela individuálních podmínek sjednaných s konkrétním Objednatelem.
 • K Ceně Zboží budou Prodávajícím připočteny případně náklady spojené s dodáním Zboží dle zvoleného způsobu dodání Zboží Objednatelem v Objednávce.
 • Prodávající si vzhledem k druhu nabízeného Zboží (sezónnost některých květin, závislost na dovozu některých květin ze zahraničí) vyhrazuje možnost bez souhlasu Objednatele změnit druh nebo barvu Objednatelem objednaného Zboží do výše 20 % z celkového množství oproti fotografii umístěné v E-shopu Givelo.
 • V případě nutné změny Zboží ve vyšším rozsahu, než je uveden v předchozím bodě VOP, Prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje Objednatele. V případě, že v přiměřené lhůtě nedojde k dohodě o změně Objednávky, jsou Objednatel i Prodávající oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit.PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Sjednanou kupní cenu (kterou tvoří Cena Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží zvýšené o DPH v souladu s platnými právními předpisy (dále jen „Kupní cena“) může Objednatel Prodávajícímu zaplatit jedním z níže uvedených způsobu zvolených Objednatelem v Objednávce:

- v Provozovně v hotovosti / platební kartou;
- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;
- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému.

 • V případě, že Objednatel Prodávajícímu zaplatí sjednanou Kupní cenu bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, zavazuje se Prodávajícímu zaslat potvrzení o provedené platbě na e-mailovou adresu Prodávajícího podpora@givelo.cz, nebo musí Kupní cenu zaplatit den před požadovaným dnem realizace Objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit sjednanou Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 • Prodávající ke každé zaplacené Objednávce Objednatelem v souladu s Kupní smlouvou vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Objednateli po uhrazení sjednané Kupní ceny Objednatelem a pošle ji Objednateli elektronicky na E-mailovou adresu Objednatele.
 • Případné slevy Zboží nabízené Prodávajícím není možné vzájemně kombinovat, nebude-li Prodávajícím výslovně uvedeno jinak.

 

DODACÍ PODMÍNKY

 • Objednatel zvolí způsob dodání Zboží v Objednávce, přičemž může zvolit osobní odběr Zboží v Provozovně nebo dodání Zboží Kurýrem na adresu uvedenou v Objednávce.
 • Pokud Objednatel zvolí osobní odběr Zboží v Provozovně, může si Zboží vyzvednout v otevírací době uvedené v E-shopu Givelo, pokud nebude Prodávajícím a Objednatelem výslovně dohodnuto jinak.
 • Pokud si Objednatel zvolí dodání Zboží Kurýrem, bude Kupní cena Prodávajícím zvýšena také o cenu Kurýra v částce stanovené v E-shopu Givelo.
 • Zboží bude Kurýrem dodáno na místo určené Objednatelem v Objednávce.
 • Kurýr dodá Zboží Příjemci v termínu stanoveném Objednatelem v Objednávce.
 • Totožnost Příjemce není Kurýr povinen ověřovat. Pokud se Příjemce ve stanoveném termínu na určeném místě nenachází, dohodne se Kurýr o dodání Zboží s Objednatelem, případně vrátí Zboží do Provozovny.
 • V případě, že Kurýr nemohl předat Zboží Příjemci ani případnému náhradnímu příjemci v souladu s těmito VOP, kontaktuje Kurýr Objednatele telefonicky za účelem ujednání dalšího postupu. Pokud se Kurýr z důvodů na straně Objednatele s Objednatelem nespojí nebo se spolu nedohodnou na dalším postupu, dopraví Kurýr Zboží zpět do Provozovny.
 • Pokud bude Objednatel po Prodávajícím či Kurýrovi požadovat opětovné dodání Zboží, je toto opětovné dodání Zboží zpoplatněno částkou uvedenou na E-shopu Givelo, přičemž Prodávající je v případě neúspěchu prvního opakovaného dodání Zboží oprávněn další opakované dodání odmítnout a odkázat Objednatele na osobní odběr Zboží v Provozovně.
 • V případě, že se Zboží na základě předchozích bodů VOP nachází v Provozovně, je Objednatel povinen se do Provozovny v otevíracích hodinách bez zbytečného odkladu dostavit a Zboží si od Prodávajícího osobně převzít, případně převzetím pověřit třetí osobu a Prodávajícího o tomto e-mailem či telefonicky informovat. Pokud tak Objednatel neučiní, je Prodávající oprávněn Zboží po uplynutí jeho expirační doby zničit, a to bez nároku Objednatele na jakoukoliv náhradu či nároku na vrácení Kupní ceny. Pro účely tohoto ustanovení se expirační dobou jakýchkoli květin rozumí doba 5 dní.

 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Prodávající není vůči Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 • Jakékoli zprávy Objednatele či případné stížnosti mohou být Objednatelem zaslány Prodávajícímu k vyřízení na e-mailovou adresu Prodávajícího podpora@givelo.cz. Odpověď na zprávu Objednatele či vyřízení stížnosti Objednatele odešle Prodávající na E-mailovou adresu Objednatele.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je při řešení sporů mezi Prodávajícím a Objednatelem z Kupní smlouvy rovněž možné využít.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Objednatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

VADY ZBOŽÍ

 • V případě osobního převzetí Zboží je Objednatel povinen Zboží řádně prohlédnout a případné zjištěné vady ihned v Provozovně u Prodávajícího uplatnit. V takovém případě, jestliže Zboží při převzetí skutečně trpí vadami, se Prodávající zavazuje k jejich odstranění, a to zejména formou výměny Zboží, a to buď jako celku, nebo jeho části (např. výměna zlomené květiny).
 • V případě doručení Zboží Kurýrem je Příjemce povinen Zboží při převzetí řádně prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Objednatel bere výslovně na vědomí, že běžné vadnutí květin není skrytou vadou Zboží. Jakékoli jiné skryté vady Zboží je Objednatel, případně Příjemce, povinen Prodávajícímu sdělit neprodleně poté, co je zjistí, a to telefonicky nebo e-mailem. Pokud jsou Objednatelem nebo Příjemcem převzatým Zbožím květiny, je Objednatel nebo Příjemce pro případně úspěšné uplatnění svého nároku povinen skrytou vadu oznámit nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží. V případě zjištění existence skrytých vad Prodávajícím budou nároky Objednatele nebo Příjemce uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z Kupní ceny nebo výměny Zboží či jeho části. Pro případnou výměnu Zboží platí, že bude provedena na náklady Prodávajícího, a to včetně dopravy a bez zbytečného odkladu.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a e) OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy u Zboží, které bylo upraveno podle přání Objednatele stejně, jako u Zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. květiny).
 • Pokud se nejedná o Zboží, na které se vztahuje předchozí bod VOP či o Zboží, u kterého není Objednatel dle platných právních předpisů z jiných důvodů oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, je Objednatel oprávněn dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) OZ od Kupní Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží Příjemcem.
 • V případě řádného odstoupení od Kupní smlouvy Kupní smlouva zaniká a Objednatel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním Zboží Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu (jako poštovné, balné apod.) nese v plné výši Objednatel. Prodávající vrátí Objednateli uhrazenou Cenu Zboží bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného Zboží Objednatelem. V případě dodání Zboží prostřednictvím Kurýra vrátí Prodávající Objednateli ve smyslu ust. § 1832 odst. 2 OZ pouze Cenu Zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání Zboží je jeho osobní převzetí Objednatelem v Provozovně, které je zdarma. Prodávající je oprávněn proti nároku Objednatele na vrácení Ceny Zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody, jež mu byla způsobena Objednatelem vrácením Zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že údaje vtahující se ke Zboží nebo k Ceně Zboží uvedené v E-shopu Givelo byly bez vědomí Prodávajícího třetí osobou změněny, nebo pokud zásoby Prodávajícího neumožňují řádné splnění Kupní smlouvy a těchto VOP.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobní údaje, které jsou poskytnuty Objednatelem v souvislosti s objednávkou, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů, a dále v souladu s obecným nařízením EU (GDPR), v účinném znění, a to pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy, dalších zákonných povinností a za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Objednatele a Prodávajícího.
 • Problematiku zpracování osobních údajů blíže upravuje samostatný dokument nazvaný „Zásady ochrany osobních údajů“, který je dostupný na E-shopu Givelo a s jejichž obsahem byl Objednatel v souladu s těmito VOP Prodávajícím seznámen. Zásady ochrany osobních údajů upravují zároveň ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Objednatel akceptací těchto VOP bere na vědomí, že všechny fotografie v E-shopu Givelo jsou ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, autorskými díly a Prodávající je připraven tyto fotografie jako autorská díla chránit a případně podniknout veškeré právní kroky, pokud by s nimi bylo neoprávněně nakládáno.
 • Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude se takový účinek vztahovat pouze na dotčené ustanovení a pouze v rozsahu takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti, bez toho, že by mělo jakýkoli vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP či Kupní smlouvy platným, účinným a vymahatelným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou VOP či Kupní smlouvy dotčen nebo byl dotčen v co nejmenší míře.
 • Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany Kupní smlouvy sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem.
 • Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě po dobu 5 let. Přístup k archivovaným Kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt Prodávajícím pověřený k archivaci Kupních smluv. Tyto pověřené osoby nejsou oprávněny zpřístupnit Kupní smlouvy třetím osobám.
 • Objednatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené.