• Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a e) OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy u Zboží, které bylo upraveno podle přání Objednatele stejně, jako u Zboží které podléhá rychlé zkáze (např. květiny).
  • Pokud se nejedná o Zboží, na které se vztahuje bod 8.1. VOP, je Objednatel oprávněn dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) OZ od Kupní Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží Příjemcem.
  • V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupní smlouva zaniká a Objednatel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním Zboží Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu (jako poštovné, balné apod.) nese v plné výši Objednatel. Prodávající vrátí Objednateli uhrazenou Cenu Zboží bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného Zboží Objednatelem. V případě dodání Zboží prostřednictvím Kurýra vrátí Prodávající Objednateli ve smyslu ust. § 1832 odst. 2 OZ pouze Cenu Zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání Zboží je jeho osobní převzetí Objednatelem v Provozovně, které je zdarma. Prodávající je oprávněn proti nároku Objednatele na vrácení Ceny Zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody, jež mu byla způsobena Objednatelem vrácením Zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu.
  • Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že údaje vtahující se ke Zboží nebo k Ceně Zboží uvedené v Eshopu Givelo byly bez vědomí Prodávajícího třetí osobou změněny, nebo pokud zásoby Prodávajícího neumožňují řádné splnění Kupní smlouvy a těchto VOP.