ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti The Goodies s.r.o., IČO 050 01 684, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256877 (dále jen „Goodies“) si velice vážíme Vaší důvěry.

 

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále také jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, jak jsou údaje zpracovány a dále užívány navštívíte-li webové stránky provozované společností Goodies na internetové adrese  www.givelo.cz anebo využijete-li služeb e-shopu společnosti Goodies.

 

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, přičemž největší důraz klademe na bezpečí Vašich osobních údajů.

 

Mohlo by Vás zajímat:

 

 

 • Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 

Společnost The Goodies s.r.o., IČO 050 01 684, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256877.

 

Goodies nemá zákonnou povinnost jmenovat pověřence osobních údajů.

 

Budete-li mít jakýkoliv dotaz týkající se ochrany Vašich osobních údajů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Na společnost Goodies se lze obrátit e-mailem na gdpr@givelo.cz nebo na výše uvedenou adresu sídla, či na adresu provozovny nacházející se na adrese Praha 5, Košíře, Jinonická 80, PSČ 150 00.

 

 • Co si představit pod pojmem osobní údaje a jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Givelo zpracovává především ty Vámi zadané údaje, které slouží k realizaci objednávky, ale i některé další údaje, které pro Vás chceme v těchto Zásadách přiblížit:

 

 • Osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy sami

 

Osobní údaje nám poskytujete primárně za účelem nákupu a dodání zboží z E-shopu Givelo. Při nákupu zboží na E-shopu Givelo budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný v souvislosti s realizací objednávky, uzavřením kupní smlouvy a dodáním objednaného zboží.

 

Takovými údaji jsou jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailové a telefonické spojení a také platební údaje. Uvedené údaje jsou tzv. povinnými údaji, protože pokud bychom je k dispozici neměli, nebylo by možné mezi námi uzavřenou smlouvu řádně plnit a zboží Vám doručit. Jejich zpracování je proto nezbytným předpokladem pro splnění závazků z kupní smlouvy.

 

Při objednání zboží můžete dobrovolně vyplnit i údaje nepovinné. Takové údaje zpravidla pomáhají zejména k vylepšování námi poskytovaných služeb a k marketingovým účelům.

 

Pokud nám na základě Vašeho uvážení poskytnete jakékoliv další údaje v rámci naší vzájemné komunikace, budou takové osobní údaje v nezbytném rozsahu taktéž zpracovávány, a to vždy s plným respektováním Vašich práv plynoucích z příslušných obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Pokud máte v E-shopu Givelo vytvořený uživatelský účet, mohou být nad rámec uvedených zpracovávány i další osobní údaje, které nám při vytvoření uživatelského účtu dobrovolně poskytnete anebo v rámci uživatelského účtu dle uvážení později doplníte (věk, pohlaví, geografická poloha).

 

 • Osobní údaje, které získáváme během návštěvy webových stránek

 

Pro účely zlepšení efektivnosti, bezpečnosti a kvality námi poskytovaných služeb mohou být na webových stránkách společnosti Givelo na adrese www.givelo.cz užity různé technologie, za pomoci kterých dochází ke sběru a ukládání údajů. Takto získané údaje slouží ke statistickým účelům, k analýze Vašich preferencí a ke zobrazení vhodného obsahu. Patří mezi ně především IP adresa, informace o Vašem přístupu na webovou stránku a o chování na našich webových stránkách, o proklicích, o prohlížeči a o operačním systému.

 

Je však třeba zmínit, že takovéto informace jsou anonymizované. Pouze na jejich základě není možné zjistit údaje o Vás, jakožto konkrétní osobě.   • Údaje získané z jiných zdrojů

 

Osobní údaje můžeme získávat i z dalších oprávněných zdrojů, kterými jsou především údaje získané od našich obchodních partnerů. Takto získané údaje slouží především pro marketingové a statistické účely.

 

Nutno zdůraznit, že pokud nám bude chtít některý z našich osobních partnerů předat Vaše osobní údaje, musíte o tom být předem informováni. K předání tudíž rozhodně nebude docházet bez Vašeho vědomí.

 

 • Vámi poskytnuté osobní údaje třetích osob

 

Poskytnete-li nám při objednávání zboží z E-shopu Givelo osobní údaje třetí osoby, předpokládáme, že tato třetí osoba byla o takové skutečnosti řádně informována a že byl Vámi zajištěn její souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

 

 • Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

 

Givelo shromažďuje Vaše osobní údaje pouze v nezbytných případech, v nutném u a pouze pro dále popsané sjednané účely.

 

Kupní smlouva: Primárním účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění na základě uzavřené kupní smlouvy na koupí zboží v E-shopu Givelo.

 

Servis pro zákazníky a reklamace: Dále zpracováváme osobní údaje k tomu, abychom vyšli vstříc Vašim dotazům a případným požadavkům. Bez údajů Vámi k tomu poskytnutých bychom nebyli schopni Vaše dotazy či požadavky vyřídit.

 

Uživatelský účet: Založením uživatelského účtu v E-shopu Givelo získáváte možnost využívat řadu výhod spojených s registrací (možnost sledovat své objednávky, zobrazit historii objednávek, objednávat zboží bez nutnosti opakovaného zadávání identifikačních údajů apod.).

 

Založením uživatelského účtu, které je nepovinné, berete na vědomí, že budeme zpracovávat údaje zadané v rámci uživatelského účtu a Váš uživatelský účet budeme spravovat.

 

Marketingové účely: Pokud jste k tomu udělili souhlas, mohou být Vaše osobní údaje použity pro marketingové účely k zasílání marketingových informací a obchodních sdělení. Z odebírání informací se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@givelo.cz.

 

Zkvalitňování našich služeb: Po realizaci objednávky, obdržení zboží či vyřízení dotazu / požadavku Vás můžeme v rámci průzkumu požádat o ohodnocení kvality námi poskytnutých služeb. Takové informace nám pomohou vylepšit kvalitu poskytovaných služeb a zajistit tak Vaši maximální spokojenost. Na naši žádost o ohodnocení nemusíte nijak reagovat.

 

Oprávněné zájmy správce: Některé osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. údaje získané automaticky při návštěvě našich webových stránek nám pomáhají k zajišťování a zvyšování ochrany webových stránek).

 

Splnění právní povinnosti správce osobních údajů: Givelo dále zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností, které vyplývají z příslušných právních předpisů.

 

Jak se snažíme v těchto Zásadách nastínit, Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně proto, abychom spolu mohli uzavřít kupní smlouvu, na základě této smlouvy plnit své povinnosti, zejména řádně doručit zakoupené zboží a aby námi poskytované služby dosahovaly celkově vysokého standardu.  

 

Osobní údaje používáme také k tomu, aby námi poskytované služby odpovídaly Vašim přáním a zájmům a abychom mohli vylepšit kvalitu našich produktů, přičemž k takovému účelu slouží především cookies a jiné automaticky zpracovávané informace. Proti takovému zpracování se můžete kdykoliv ohradit způsobem dále uvedeným. Nicméně právě díky němu je nám umožněno přizpůsobit sebe a naše služby Vašim představám a očekáváním.

 

Někdy je třeba osobní údaje zpracovávat proto, abychom dostáli nám právními předpisy uložených povinností, nebo abychom chránili naše oprávněné zájmy.

 

Nutno shrnout, že základem pro zpracování Vašich osobních údajů je samozřejmě Váš dobrovolně udělený souhlas.

 

 

 • Po jak dlouhou dobu se osobní údaje uchovávají?

 

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro uvedené účely zpracování, především pro účel realizace všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy. V ostatních případech (kdy jsou osobní údaje poskytnuty z jiného důvodu) vyplývá doba zpracovávání a uchovávání z konkrétního účelu zpracování anebo je výslovně stanovena příslušnými právními předpisy.

 

 

 • Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně a také automaticky, včetně algoritmického zpracování informačními systémy používanými naší společností.

 

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby (naši dodavatelé a partneři).

 

 

 • Sdělování údajů třetím osobám

 

 

Givelo dbá na to, aby bylo s Vašimi údaji zacházeno s náležitou péčí.

 

Bez Vašeho předchozího souhlasu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty třetím osobám pouze tehdy, je-li to nezbytné v souvislosti s plněním kupní smlouvy. V rámci vyřízení objednávky předáváme Vaše osobní údaje dopravcům, bankovním institucím a subjektům zajišťujícím technickou podporu webových stránek, kteří je smí užít výhradně k určenému účelu pro vyřízení Vaší objednávky.

 

Pouze tito poskytovatelé služeb, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, mohou mít přístup k Vašim osobním údajům:

Inspirum Technologies - vývoj e-shopu 

 • Zabezpečení osobních údajů

 

 

Ubezpečujeme Vás, že přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů a dodržujeme veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Taková opatření budou podle potřeby revidována a průběžně aktualizována.

 

Snažíme se užívat taková bezpečnostní opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů v nejvyšší možné míře.
 

 • Jaká mám práva související s ochranou osobních údajů?

 

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte v souladu s příslušnými právními předpisy níže uvedená práva, které samozřejmě plně respektujeme a při jejich uplatňování se Vám budeme snažit vyjít vstříc v maximální možné míře:

 

 • oprava a doplnění osobních údajů – své osobní údaje můžete libovolně měnit v rámci svého uživatelského účtu; jedná-li se o opravu osobních údajů či doplnění, které není možné provést v uživatelském účtu, můžete nás kontaktovat na adresu gdpr@givelo.cz;

 

 • přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti a při splnění zákonem stanovených podmínek máte právo na přístup k informacím týkajícím se Vašich osobních údajů, které my jakožto správce zpracováváme;

 

 • odvolání souhlasu a výmaz osobních údajů – svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat na adrese gdpr@givelo.cz a my Vaše osobní údaje vymažeme. Údaje mohou být zlikvidovány i v dalších případech v souladu s ust. § 20 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Takové právo však nelze chápat absolutně a je třeba přihlédnout k předpokladům stanoveným příslušnými právními předpisy. Takový postup se nemůže týkat údajů, které Givelo potřebuje ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů (např. pokud probíhá reklamační řízení);

 

 • právo na vznesení námitky – jedná-li se o případ, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování při naplnění zákonných předpokladů vznést námitku na adresu gdpr@givelo.cz;

 

 • právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo od nás, jakožto správce Vašich osobních údajů, získat všechny o Vás zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a dále máte s tím související právo možnost je v takto získané podobě předat jinému správci;

 

 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování – máte právo na to, nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, které pro Vás má právní účinky, nebo které se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

 

Pokud budete mít dojem, že s Vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o vysvětlení, případně se žádostí o odstranění vzniklého nesouladného stavu či se žádostí o omezení zpracování osobních údajů, a to na adresu gdpr@givelo.cz. Rovněž máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 • Od kdy jsou Zásady ochrany osobních údajů účinné?

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25.5.2018, přičemž Vám budou kdykoliv k dispozici na www.givelo.cz .